I 18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 34 b. c. n. ContrOle over de ziekenhuisopname in gewone, niet- spoedeischende gevallen. Te zamen met het vervullen van wachtdienst in den Centralen Post in de namiddaguren vormt dit toezicht de belangrijke neventaak voor de behandelende geneeskun digen. Een taak, hun krachtens voorschrift opgedragen en wel voor de toepassing van het beginsel, dat in zake de Ook hierin valt een duidelijke styging waar te nemen, waaraan de tijdsomstandigheden niet vreemd zijn en waarvan mag worden aangenomen, dat ze, althans ten deele, van blijvenden aard zal wezen. Behandeling van schoolkinderen, lydende aan ziekte van besmettely ken aard. Ook hierby treedt het reservekarakter van de gemeente- hulp duidelyk naar voren, want de behandeling van school kinderen komt alleen dan voor rekening van den dienst, wanneer er gevaar van overdraging der ziekte bestaat en de hulp niet op andere wyze voldoende verzekerd is. In het geheel werden 83 schoolkinderen door den School artsendienst naar de behandelende geneeskundigen verwezen. Behandeling van personen in Gemeente dienst. Deze verzorging heeft betrekking op een kleine duizend ambtenaren en beambten, behoorende tot de Politie, de Brandweer en den Havendienst, die, voorzóover zy vóór 1 Januari 1913 zyn aangesteld, recht op vrye geneeskundige behandeling van Gemeentewege kunnen doen gelden. Aan deze personen, die men vergelyke de opgave by het onderdeel: Geneeskundig Toezicht tot een aantal van 975 gevallen onder controle der controleerende genees kundigen kwamen en waarvan de meesten by een ziekenfonds zijn aangesloten, werden door de behandelende genees kundigen 2133 consulten verstrekt, terwyl voorde behandeling aan huis 517 bezoeken zyn afgelegd. Het is een taak voor de geneeskundigen, die voorbestemd is om binnen afzien- baren tyd geheel te verdwijnen. Dan zal tevens ten volle aan het beginsel voldaan zyn: .geen geneeskundige verzorging van gemeentewege, wanneer hiertoe de volstrekte motieven ontbreken,” een beginsel, dat aan de hulp door of vanwege de Gemeente het uitsluitend karakter eener reservehulp verleent. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 699