5 r> HOOFDSTUK II. Kiezerslijsten en verkiezingen. A. Daaronder kwamen voor: Door de ontvangers der directe belastingen en der successierechten zijn, ten behoeve van de samenstelling der kiezerslijst, ingevolge art. 10 der kieswet, opgegeven 64577 namen. 428 193 169 138 f 200 - 400 - 600 - 800 7317 namen van personen, die op 1 Februari 1914 hun aanslag in eene of meer der Rijks directe belas tingen niet of niet ten volle hadden betaald, terwijl 1957 namen van personen door de ontvangers werden opgegeven, die alsnog vóór of op 1 Maart het verschuldigde hadden betaald. Ingevolge de Kieswet. (Wet van 7 September 1896, Staatsblad no. 154, gewijzigd bij de wetten van 31 De cember 1896, Staatsblad no. 245, 31 December 1897, Staatsblad no. 309 en 8 December 1900. Staatsblad no. 208). van f 200 - 400 - 600 Waar dit noodig bleek, werd proces-verbaal opgemaakt tegen hen, die in verzuim bleven hunne verplichtingen tot het doen van aangifte voor dat register behoorlijk na te komen. De heffing van leges leverde een opbrengst van f 2127,33, tegen een ontvangst van f 2037,81 in het vorige jaar. Het aantal genummerde perceelen is in 1914 ge klommen tot 48660, tegen 47945 in 1913 en alzoo toe genomen met 715. Er werden bijgebouwd 905 perceelen, terwijl 190 perceelen werden afgebroken of door ver bouwing vervielen. Op 31 December bleek het aantal onbewoonde per ceelen, gespecificeerd naar de vermoedelijke huur waarde, te bedragen: 175 perceelen met een huurwaarde beneden tot n - 800 daarboven V n n n n Tl n n n n n T) n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 6