r 18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. IV. Sociaal-medisch werk. Ten slotte de verrichtingen op sociaal-medisch gebied, waaraan alle geneeskundigen, gedachtig aan het: „voorkomen beter dan genezen”, hun volle belangstelling hebben gegeven. Het zijn bemoeienissen, die tijd vereischen, ongetwijfeld, doch waarvan op den duur goede resultaten voor de ge meenschap te verwachten zijn en dit zonder dat hiermede byzondere onkosten voor de gemeente gepaard behoeven te gaan. Een taak, waartoe de geneesheer als het ware de aange wezen man is, omdat van alle min of meer deskundigen zijn woord het meeste gezag kan hebben; omdat zijn op treden, juist in geval van ziekte, de ontvankelijkheid voor orde en reinheid het meest kan ontwikkelen, de mate ervan in den regel recht evenredig aan de door den medicus be toonde belangstelling; maar ook omdat de geneesheer, juist door zijn omgang met zieken, die in het algemeen neiging tot openhartigheid vertoonen, de beste menschen- kenner kan zijn en daardoor de zekerste methoden weet te vinden om in hygienischen zin opvoedend te werken. Dit alles geldt meer in het bijzonder voor den huisdokter en zeer speciaal voor den geneeskundige van den gemeente lijken dienst, die in de gunstige omstandigheid verkeert van te werken in organisatorisch verband, van daardoor een ge- verkrijgen omtrent een al of niet noodige ziekenhuis- resp. sanatoriumbehandeling. Hiermede zijn alle maatregelen getroffen om te voorkomen, dat een weigering mogelijk tot ongewenschte gevolgen aan leiding zou kunnen geven. Niet onvermeld mag blijven, dat eenige malen de ervaring werd opgedaan, dat achter de aanvrage om ziekenhuis opname de geheime bedoeling school, om het oordeel van den gemeentegeneeskundige over den aard of den ernst van het lijden te vernemen. Een eigenaardige ervaring, die, al moge er tijd mee verloren gaan, overigens voor een goede verhouding tusschen de geneesheeren van den dienst en de huisdokters in de toekomst het beste doet verwachten. Contröle over den duur der verpleging in ziekeninrichtingen. Dit toezicht kon door te groote hoeveelheid werk voor de behandelende geneeskundigen niet tot zijn recht komen. Maatregelen zjjn in voorbereiding om ook in dit opzicht den dienst aan zijn doel te doen beantwoorden. 36 HI.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 701