37 Geval 2. Patient als voren. Ventilatie in de woning niet mogelijk vanwege de stank, afkomstig van een defekten beerput daar buiten. Bouw- en Woningtoezicht in den arm genomen. Resultaat, dat biunen enkele dagen de beerput door den huiseigenaar is hersteld. Geval 3. Vrome met infectie aan den voet. Bewoonster van een hofje. Vol ongedierte; ontoonbaar vies. Woonvertrek in een staat van vervuiling als maar zelden door behandeld geneeskundige aanschouwd. Groote schoonmaak gearrangeerd. Vrouw geholpen en ge reinigd door de zorg van zuster en helpster der wijkverpleging, Geval 1. Patient met longontsteking. Is bewoner van een hofje, waaruit den bezoeker een ondragelijke lucht tegemoet komt. Stank afkomstig van een afgeschoten gedeelte, waar een massa afval is opgehoopt. De behandelende geneeskundige neemt dadelyk het gun stige oogenblik waar, als nieuwsgierige buren naar den toestand van den Ijjder informeeren, om theorie te houden over het ongezonde van een dergelijke vuilophooping. Het resultaat is, dat reeds den volgenden dag de vuilnis hoop tot de helft is geslonken, terwjjl deze den dag daarna geheel is opgeruimd. makkeRjk contact te hebben met verschillende instellingen op dit gebied werkzaam en die de beschikking heeft over diverse gegevens en hulpmiddelen, er toe geeigend het effekt der getroffen maatregelen te vergrooten. Het zou te ver voeren om van alle verrichtingen op dit gebied een overzicht te geven. Trouwens niet alle bemoeie nissen leenen zich daartoe even gemakkelijk. Volstaan kan dan ook worden met hier en daar een greep te doen en den aard van het werk door de beschrijving van eenige gevallen nader te illustreeren. Dat voor het verkrijgen van succes geld somwijlen een onmisbare factor vomit, ligt voor de hand. Terloops kan vermeld worden, dat het aan de beschikking over dien factor nog niet ontbroken heeft. Er zijn meerdere philan thrope!) in de Gemeente, die er een voorkeur aan geven via den dienst wel te doen. Het is voldoende hiervan melding te makendetails moeten om begrijpelijke redenen achterwege blijven. Thans volgt de beknopte mededeeling van enkele gevallen. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 702