38 Geval 7. Ziekelijke vrouw met twee kinderen, die lijden aan Engelsche ziekte. Man zonder werkwil, verbitterd door tegenspoed, het gezin verlaten. Eerst het eene kind, later ook het tweede opgenomen in dagverpleging en van nieuwe kleeren voorzien. Bovendien ledikantje niet bijbehooren verstrekt door zorg wijkver- eeniging. Vrouw aan versterkend voedsel geholpeneen tijd lang hulp in huishouden verschaft. Voor den man passend werk gezocht en gevonden. Thans een gelukkig gezin. Geval 5. Verlaten vrouw onder behandel ing wegens miskraam. Drie verwaarloosde kleine kinderen in allersmerigste omgeving. Hulp in huishouden verschaft Na herstel tinantieele steun uitkeering wederom afhankelijk gesteld van het betrachten van zindelijkheid. Controle hierop door de wijkverpleging. Geval 4. Man met beginnende tuberculose, geruimen tijd in de. lig- hallen verpleegd. In het gezin groote armoede. Woning op zich zelf niet zoo kwaad, doch allersmerigst. Geldelijke ondersteuning onder de uitdrukkelijke voor waarde: reinheid zoowel van de bewoners als van de woning, zulks ten genoege van den behandelenden geneeskundige. Een en ander regelmatig gecontroleerd. Aan de voorwaarde streng de hand gehouden. in andere kleeren gestoken. Vertrek schoongemaakt dooi de buren; de muren opnieuw door den huiseigenaar gewit. Na de metamorphose blijvend toezicht uitgeoefend dooi de wijkvereeniging. Geval 6. Man lijdende aan open tuberculose. Slaapt met vrouw in éen bedstede. Daartegenaan een wieg met éénjarig kind. Patiënt wil niet buitenshuis verpleegd worden. Door de zorg der wijkvereeniging ledikant met bybehoo- ren verstrekt. Bedstede gedesinfecteerd en voorzien van nieuw beddegoed. Voor ziekenvoedsel zorg gedragen. Het nogal lastige kind tegen kleine vergoeding, afkomstig van particuliere gift, tijdelijk by schoonouders ondergebracht. Zieke dankbaar en voldaan; tot rust gekomen. 1 8A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 703