40 18A Dr. G. W. Boland. 's-Gravenhage, Maart 1915. De Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst, Met deze gevallen kan worden volstaan; nadere commen taren zyn overbodig. Alleen moge het tot besluit nog vergund zijn de opmerking te maken, dat de in het afgeloopen jaar opgedane ervaring wel duidelijk de groote beteekenis heeft doen inzien van een vraagstuk, voor de volksgezondheid van uitnemend be lang: de zorg voor goede woning van on-en minvermogenden Geval 13. Huisgezin met zes kinderen. Vrouw door tegenspoed sterk gedeprimeerd: lichamelijk en geestelijk achteruit gegaan. Kinderen daardoor zonder leiding. Verwaarloosde boel. Een gezin, dat bezig is uiteen te vallen. Rustkuur, gevolgd door overbrenging naar betere woning, moreele en flnaneieele steun uit particuliere gift kinderen onder toezicht vau de wijkvereeniging leveren hoogst bevredigende resultaten. Geval 12. Huisgezin met drie zieke kinderen, waarvan een met long ontsteking. Man buiten schuld zonder werk. Vrouw zwak. Nijpende armoede. Men probeert licht werk te krijgenvoor zwaar werk deugt hij niet. Is niet geschikt om te werken in het duin. Gebrek aan voedsel. Man spreekt over diefstal als redding; vrouw en kinderen zouden dan wel verzorgd worden. Hem wordt door tusschenkomst behandelend genees kundige geld geleend. Een betrekking gevonden, waarvoor f 65,als waarborg dient gestort. Het gezin is er bovenop; de geleende som na een jaar geheel afbetaald. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. ,1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 705