I r By lage 19 VERSLAG van de Gemeente-Apotheek. ►■I In het college van inspectores kwam geen verandering. Het personeel bestond uit een apotheker, een eerst- aanwezende-assistent, vier assistenten en drie knechts, terwijl gedurende de vacantieverloven het noodig bleek, voor den tyd van ongeveer drie maanden, van de hulp van een tijdelijken assistent gebruik te maken. Om gezondheidsredenen werd aan den assistent J. de Greeff eervol ontslag verleend, ingaande 1 April 1914. In diens plaats werd benoemd de heer J. van Bavel, die als knecht in de apotheek werkzaam was en twee jaren geleden met goed gevolg het examen voor apothekers-assistent had afgelegd. De plaats van den heer J. van Bavel werd den istan Mei 1914 ingenomen door M. F. de Bruyn. Tot zesden assistent, om met 1 Januari 1915 in dienst te treden, werd aangesteld de heer B. Leemhuis. In het gebouw werden eenige verbeteringen aangebracht het verkeert in goeden staat van onderhoud, maar het wordt langzamerhand te klein door de belangrijke uitbreiding, die den pharmaceutischen dienst in de laatste jaren heeft ondergaan. Volgens gewoonte werden de belangrijkste genees- en verbandmiddelen bij inschrijving aangekocht. De tijds omstandigheden hadden echter grooten invloed op de ver krijgbaarheid van verschillende artikelen, zelfs konden loopende contracten voor de levering van verbandmiddelen meermalen niet worden nagekomen. Ondanks de moeilijk heden, gelukte het toch aan alle eischen te voldoen. Alleen kon een tijdelijke staking in de verstrekking van salversan (Ehrlich) niet worden voorkomen. Met het oog op den oorlogstoestand werd in de eerste dagen van Augustus door het college van B. en W. een extra crediet van f 8.000,verleend om den voorraad genees- en verbandmiddelen te vergrooten, opdat de gemeente- apotheek zoo goed mogelijk aan alle gebeurlijkheden het Ingevolge art. 23 van de verordening, houdende regeling van de gemeen te-apotheek, No. 15 van 1903, hebben inspec tores de eer aan üw College verslag uit te brengen over het dienstjaar 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 706