19 s* 2 a G. G. D. 66 316 12 540 5 893 1049 218 12 6 423 9 427 2 462 11693 9 675 775 202 520 358 2 002 503 2 342 596 947 1 140 280 286 452 1 hoofd zou kunnen bieden. Daar voorraden in den groothandel niet ruim waren, kon van het toegestane crediet slechts voor ongeveer f 5.500,worden besteed. Voor deze som werden in hoofdzaak aangekocht verbandmiddelen, ont smettingsmiddelen en sera, welke laatste in grooter voorraad dan gewoonljjk, ter bestrijding van mogeljjke epidemieën niet mochten ontbreken. Het scheikundig en mikroskopisch onderzoek der gekochte geneesmiddelen had regelmatig plaats; herhaaldelijk werden hierbij afwijkingen van gestelde eischen waargenomen, eenige malen kwam het zelfs voor, dat in den groothandel begane, ernstige vergissingen bij dit onderzoek werden ontdekt. Het aantal der pathologisch-chemische onderzoekingen voor den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst en de lief dadigheidsgestichten en der toxicologische onderzoekingen voor de Gemeente-Ziekenhuizen bedroeg 291. Deze onder zoekingen betroffen urine, faeces, maaginhoud, niersteen, blaassteen en sputum. Het aantal gereedgemaakte geneeskundige voorschriften steeg in 1914 wederom aanzienlijk, het bedroeg 139 743 tegen 128 602 in 1913. Van die 139 743 waren bestemd voor: het Gemeenteziekenhuis Zuidwal en barakken Zus terstraat Gemeenteziekenhuis Sljjkeinde R.-K. Ziekenhuis Kinderziekenhuis Diaconesseninrichting „Bronovo” Ziekenverpleging „Het Roode Kruis” Afdeeling Zuid van den G. G. D Oost G. G. D Centrum Oost van den G. G. D. West G. G. D. West van den G. G. D den Centralen Post het Israëlietisch Weeshuis Oude mannen- en vrouwenhuis Evang. Luth. Weeshuis Gemeen te bestedelingen huis R.-K. Porochiaal Kinderhuis Oude mannen- en vrouwenhuis Ned. Herv. Weeshuis Oude mannen- en vrouwenhuis de Politie Brandweer Annastichting Zuigelingenkliniek Regentesselaan VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK. n TT n Ti Ti n Ti n Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti n de TT Ti Ti Ti n TT

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 707