19 I d 1 716 430 89 166 678 3 VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK. Namens Inspectores der Geemeente-apotheek Db. Erkelens, Voorzitter. Dr. B. A. P. van Dam, Secretaris. 302 927 278 17 15 4 9 Vereeniging „Het blauwe Kruis” Alg. Haagsche Polikliniek Inrichting voor ooglijders Vereeniging voor Koepokinenting. Kinderen der buitengewone scholen Belgische vluchtelingen Y) buitengewone spoedgevallen het personeel der apotheek. Bovendien werden op 10 985 voorschriften verbandmiddelen afgeleverd tegen 12 736 in 1913, een vermindering ontstaan door de concentratie van de behandeling der kleine chirurgische gevallen in de wyklokalen van den Gemeentelijken genees kundigen dienst. De waarde der aanwezige geneesmiddelen op 1 Jan. 1915 heeft f 6.466,49'/2 bedragen tegen 5.668,34'ƒ2 op 1 Jan. 1914. De aanwezige verbandmiddelen hebben op 1 Jan. 1915 een waarde vertegenwoordigd van f7.423,46 tegen f2.399,20 op 1 Jan. 1914. De oorzaak dezer groote voorraden is de bovenvermelde inkoop in verband met den oorlogstoestand. De Waarde der afgeleverde geneesmiddelen heeft f 17.249,88 bedragen, die van de afgeleverde verbandmiddelen f 12.025,04. De verbandmiddelen aan de Gemeentelijke Ziekenhuizen afgeleverd hebben een waarde vertegenwoordigd van f8.078.91. De uitgaven hebben bedragen f 49.750,65'/2, de raming bij de begroeting bedroeg f 47.940,—, aangezien de waarde der aanwezige genees- en verbandmiddelen op 1 Jan. 1915 f 5.822,41 hooger was dan op 1 Jan. 1914 zijn de werkelijke onkosten aanzienlijk lager dan de raming. Aan flesschen en potten ten behoeve van de gemeente ziekenhuizen is ontvangen f 225,61. de Vereeniging „Hulp aan Zuigelingen” Oranjeplein „Onderlinge 'Vrouwenbescherming” Wijkverpleging „St. Raphael” „Eben Haëzer” den Diaconessenarbeid in Wijk 8 de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 708