9 Het percentage der monsters, dat als ondeugdelijk van samenstelling moest worden aangemerkt bedroeg 5,2 Het gemiddeld vetgehalte van alle onderzochte monsters steeg dit jaar tot 3.03%. Dit onderzoek omvatte, behalve de monsters, welke tevens onderzocht werden op deugdelijkheid van samenstelling, bovendien nog 1086 monsters waarvan de monsterneming plaats had bij invoer binnen de gemeente, dus vóórdat de melk aan een inrichting of slijter was afgeleverd. Als gevolg van deze onderzoekingen werd by 35 melkveehouders melk van verschillende koeien in tegenwoordigheid van een of twee keurmeesters bemonsterd en daarbij 397 monsters ter nader onderzoek naar het laboratorium medegenomen. Hetzij tijdelyk, hetzij blijvend moesten voor de productie van consumtiemelk worden afgekeurd 15 melkkoeien. Vuile melk werd dit jaar zelden aangetroffen. De strenge maatregelen in de laatste jaren tegen het afieveren van melk met onvoldoenden reinheidsgraad genomen, hebben blijkbaar hunne goede uitwerking niet gemist. Overigens zy opgemerkt, dat de controle op melk dit jaar, als gevolg der mobilisatie, waardoor gedurende eenige maanden bijna vijftig procent der werkkrachten aan den dienst werden onttrokken, alsmede door de vele buitengewone werkzaamheden, welke door de tijdsomstandigheden aan den dienst werden opgedragen, niet op den zelfden voet heeft plaats kunnen hebben als in de laatste jaren het geval was. Wat de deugdelijkheid van toestand der gewone rauwe handelsmelk aangaat, valt het volgende op te merken. Wat de samenstelling der melk betreft, kan worden mee gedeeld, dat twaalf processen-verbaal by het Openbaar Ministerie zijn ingediend wegens het verkoopen van melk van ondeugdelyke samenstelling; in tien gevallen betrof het een toevoeging van taptemelk aan volle melk en in twee een vervalsching met water. Bovendien is tegen één melkslyter proces-verbaal opgemaakt op grond van art. 330 der Strafwet. Wegens overtreding der gemeentelijke verordening hebben terecht gestaan 11 melkslyters en één melkveehouder, waaruit wel blykt, dat vele melkslijters de lust tot knoeien nog niet kunnen bedwingen. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 717