J 11 Gesteriliseerde melk. Afgeroomde melk. Karnemelk. Yoghurt. Van een 5 tal monsters yoghurt bleken by bacteriologisch onderzoek drie niet de voor deze melksoort typische bacillus Karnemelk met een vetvrije droogrest lager dan 7.5 kwam zelden voor, n.l. slechts by 4.1 der onderzochte monsters. Het gemiddeld gehalte aan vetvrye droogrest der in 1914 bemonsterde karnemelk bedroeg 8.0%. By de controle op deugdelyken toestand werden hier en daar partyen aangetroffen, welke als ongeschikt voor mensche- lyk gebruik moesten worden afgekeurd. Een bakker, die aan den dienst kwam klagen, dat zyn deeg niet wilde rijzen, bleek by nader ingesteld onderzoek van zijn leverancier sterk formalinehoudend taptemelk te ontvangen. De geleverde melk werd afgekeurd en de leve rancier gewaarschuwd. Enkele partyen taptemelk, welke in ondeugdelijken toestand verkeerden, zyn aan de consumtie onttrokken. Naar aanleiding van ingekomen klachten over gesterili seerde melk der melkinrichting „Berkendael"had een ingesteld onderzoek ten gevolge, dat in een aantal verkoop plaatsen melk moest worden afgekeurd. In het geheel werden 156 flesschen, zoogenaamde gesteriliseerde melk resp. gesteriliseerde chocolademelk uit de consumtie ver wijderd. By een bacteriologisch onderzoek van 30 flesschen op één zelfden dag genomen, bleken niet minder dan 22 of 77.3% niet steriel. Na herhaalde malen te zyn gewaarschuwd is in de steriliteit der melkpraeparaten dezer inrichting ver betering gekomen. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN, 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 719