12 Brood. I bulgaricus te bevatten. Zij deden zich kennen als melk welke zuur was geworden door de gewone melkzuurbacteriën (streptococcus acidi lactici Grotenfeldt). Het onderzoek moest als gevolg van vele andere bezigheden worden gestaakt. Gunstig zijn de resultaten echter niet. In het begin van Augustus liet het zich aanzien, dat de aanvoer van tarwe belemmering zou ondervinden, zoodat als gevolg daarvan in de toekomst een stijging der brood prijzen te verwachten was. De vraag kwam derhalve naar voren of het mogelijk zou zijn een broodsoort samen te stellen, welke by een voedingswaarde, ongeveer gelijk aan die der gebruikelijke broodsoorten, tegen lageren prijs zou kunnen worden geleverd. Verschillende proefnemingen met surrogaten van tarwe genomen, als rogge, aardappelmeel, maizena, rjjstmeel e. d. leerden, dat een brood bereid uit ongeveer gelijke deelen tarwebloem, tarwemeel en rijstemeel aan de genoemde eischen voldeed. Bij een voedingswaarde gelijk aan die van kropbrood paarde deze broodsoort een besparing aan tarwe. Een en ander had ten gevolge, dat in een op 10 September ten Stadhuize onder voorzitterschap van den Burgemeester gehouden vergadering met brood- bereiders besloten werd met ingang van 14 September onder den naam „noodbrood" verkrijgbaar te stellen een brood van de samenstelling als boven aangegeven. Afgehaald in den winkel zou de prijs van noodbrood per 500 gram 6' /2 cent bedragen en thuisbezorgd 7 cent. Teneinde zorg te dragen, dat de prijs van noodbrood onafhankelijk zou zyn van de rijstprijzen, heeft de Gemeente een belangrijke hoeveelheid der ter bereiding van noodbrood benoodigde rijstsoort aan gekocht. Voor de vermaling der aangekochte rijst totrjjste- meel werd een regeling met een molenaar getroffen, zoodat aan bakkers gedurende de wintermaanden rystmeel tegen een matigen prijs van gemeentewege kon worden verstrekt. Op de samenstelling van noodbrood werd door den dienst voortdurend toezicht gehouden en tot voldoening kan worden meegedeeld, dat het voorschrift door allen zoo nauwkeurig mogelyk werd gevolgd. Wel zijn meermalen aan bakkers, die deze broodsoort in het begin niet behoorlijk konden bereiden, wenken gegeven, welke regelmatig tot ver betering van de eigenschappen Van het brood hebben geleid. Hieronder volgt de gemiddelde samenstelling van nood brood en van kropbrood (bereid uit tarwemeel met ongeveer 25 procent aan tarwebloem), beide in winkels aangekocht. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 720