s 13 Kropbrood. Noodbrood. Volumerendement per kilo brood. 2800 3000 Water in procenten 48.2 47.7 •10.9 10.7 Vet. 2.1 2.4 Zemelgehalte 86 4.1 Koolhydraten 79.0 81.8 3.1 Voorts kan worden meegedeeld, dat de maatregelen, door den Burgemeester in het algemeen belang voorgeschreven met betrekking tot de soorten en prijszetting van brood, gedurende de laatste drie maanden van het jaar een voort durende controle op de naleving dezer voorschriften eischten. Zooals o.a. de prijszetting van brood (besluit van den Burge meester van 5 October 1914); het verbod van de bereiding van groot witbrood (besluit van den Burgemeester van 19 October 1914) met de bepaling, dat in bruinbrood en nood brood niet meer dan 25 procent aan tarwebloem mocht ver werkt worden en den eisch. dat het gewicht van klein wit- Het verbruik van noodbrood was gedurende den tijd, dat de bereiding van witbrood wegens gebrek aan tarwebloem door den Burgemeester was verboden, het grootst en bedroeg in de eerste helft der maand December volgens opgaven my welwillend door bakkers verstrekt, ongeveer 60.000 stuks per dag. Hieruit blijkt, dat tusschen beide broodsoorten geen verschil in voedingswaarde bestaat, terwijl het volumerendement van noodbrood vaak grooter was dan van krópbrood, geleverd door de bakkerij, die waarschijnlijk om redenen van finan- tieelen aard bezwaar maakte deze broodsoort in den handel te brengen. Asch I Verteerbaar eiwit g 2 ~z O 3.5 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20 O c

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 721