14 Spysvetten en spysoliën. Speceryen. Het toezicht op uitgesmolten reuzel was oorzaak, dat drie partijen wegens bederf moesten worden afgekeurd. Verval- schingen kwamen in tegenstelling met vorige jaren weinig voor; daarentegen werd onophoudelijk boorzuur als conser veermiddel aangetroffen en wel in zeer verschillende hoe veelheden, nl. sporen tot 520 mgr. H3 BO3 per kilo. Aan de verkoopers dezer met boorzuur geconserveerde reuzel is een waarschuwing gegeven. Uitgesmolten rundvet behoefde eveneens dit jaar zelden te worden afgekeurd. Vervalschingen van raapolie met minderwaardige oliën of met minerale olie zijn niet geconstateerd. De onderzoekingen van margarine geven ditmaal tot geen bijzondere opmerkingen aanleiding. Ten aanzien van speceryen zy opgemerkt, dat eenige partijen wegens bederf aan den handel zijn onttrokken. brood niet grooter mocht zyn dan 60 gram; de zorg voor een gelijkmatige, distributie van tarwebloem, waarmee be oogd werd te voorkomen, dat bakkers, die toevallig over groote voorraden bloem beschikten hunne afnemers ge durende langeren tijd van witbrood konden voorzien dan andere, die in dat opzicht onder minder gunstige omstan digheden verkeerden. Naast de zorg van tarwebloem eischte ook de handel in roggebrood sedert begin November de hulp der gemeen telijke overheid. De door de Burgemeesters ten platte lande onteigende voorraden rogge werden door tusschenkomst van het provinciaal bestuur ter beschikking gesteld van ver schillende gemeenten. Door onze gemeente werden tot 31 December 11 partijen rogge, te zamen ruim 400 H.L. h 70 K.G. en geleverd door 11 gemeenten, aangekocht en tegen ver goeding der gemaakte kosten aan de bakkers verkocht. Ook met den aankoop, de opslag en de distributie der rogge was de dienst belast. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 722