15 Worst. Koffiesurrogaten. Limonaden en aanverwante artikelen. In het algemeen is in de eigenschappen dezer artikelen sedert de strenge controle daarop verleden jaar uitgeoefend een zeer groote verbetering te constateeren, dit neemt echter niet weg, dat ook dit jaar hier en daar partyen werden aangetroffen, die aan de consumtie moesten worden ont trokken. In de als vruchtenlimonadensiropen geetiketteerde dranken werd meermalen saccharine aangetrofifen, terwijl suiker öf niet öf in onvoldoende hoeveelheid aanwezig was en vruch tensap vaak niet was toegevoegd. Daarby kwam, dat eenige producten ryk geconserveerd waren met salicylzuur. De limonadesiropen bleken in eenige gevallen limonette- siropen te zyn d. w. z. aardappelstroop te bevatten. In sommige was het gehalte aan rietsuiker zelfs lager dan 5.0 nl. 4.0 en 1.2 °/0, zoodat zij met saccharine waren Het lag dit jaar in de bedoeling verbetering te brengen in de samenstelling der worst. Vooral boterhammenworst en blokworst bleek wederom veelal vervalscht met meel (aard appelmeel) en wel tot hoeveelheden, welke 25 procent der droge stof bedroegen. Door de tijdsomstandigheden moest dit onderzoek worden gestaakt en is, ook al omdat vele andere bezigheden de aandacht vroegen, van verdere conferenties met fabrikanten en handelaren in deze artikelen voorloopig afgezien. Enkele partijen cichorei werden afgekeurd wegens een te hoog gehalte aan zand en een te laag extractgehalte, (be neden 50 Verschillende monsters peekoffie bleken niet te voldoen aan den eisch met betrekking tot het extract gehalte; de minimum-eisch is destijds op verzoek van fabri kanten verhoogd en gebracht op 65 °/c. Thans dient te worden nagegaan of dit bedrag voor bepaalde soorten cichoreiwortel niet te hoog is. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 723