16 Jam en Huishoudjain. Snoepgoed. Gebruiksartikelen. zoetgemaakt. In enkele fabricaten werd salicylzuur aange toond tot een hoeveelheid van 1200 mgr. per Liter. De derde groep, de z.g. limonettesiropen waarin aardappel- stroop een normaal bestanddeel kan worden geacht, bevatte zeer wisselende hoeveelheden rietsuiker. In sommige pro ducten was ruim 50 rietsuiker aanwezig, in andere slechts 8.5%. De monsters limonade gazeuse, welke ter onderzoek ktvamen, waren alle limonadegazeuse le soort, d. w. z. bjj de bereiding was van aardappelstroop geen gebruik gemaakt. Het suiker gehalte schommelde tusschen 5.211.5 Slechts 5 monsters waren geconserveerd met salicylzuur (2580 mgr. per Liter). Een partytje door een Delftsche fabrikant hier in depot gegeven, bleek een geelgekleurde met citroenzuur aange zuurde saccharine oplossing te zijn. De hier aanwezige hoeveelheid is afgekeurd. Bij de als „Jam” geetiketteerde waren moesten enkele partyen worden afgekeurd, wegens te hoog gehalte aan conserveermiddelen, terwijl waarschuwingen zyn gegeven voor te laag extractgehalte. Andere fabricaten bleken huis- houdjam en dus aardappelstroophoudend te zijn. Wat de huishoudjam betreft ook hier was het gehalte aan conserveermiddelen in sommige soorten veel te hoog. Overi gens geeft dit onderzoek tot geen opmerkingen aanleiding. Volgens meedeeling van het laboratorium te Hamburg schynt in Japan een zoodanige overvloed van eieren hoofd- Onder den naam „drop” zyn een aantal artikelen bemon sterd, welke bereid waren met groote hoeveelheden meel (maïsmeel, aardappelmeel) en voorts om dat genotmiddel meer op drop te doen gelyken met kool (zwartsel). Dergelyke drop is naar myn oordeel ondeugdelyk van samenstelling. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 724