J 21 Gemeenteziekenhuizen. 2. 3. Bestedelingenhuis. 5. Gemeentewerken. Gekeurd werden 72 artikelen. Aanmerking moest worden gemaakt op de leveranties van stroop, koffie en azijn. Ter onderzoek van dezen tak van dienst kwamen de volgende waren: Door den directeur van Bouw- en Woningtoezicht werden ter onderzoek ingezonden 21 monsters drinkwater, waarvan 7 by onderzoek bleken te zijn ontleend aan putten, welke ondeugdelijk drinkwater leverden, terwijl van 9 monsters een grooter aantal onderzoekingen moest verricht worden om een eindoordeel over de bruikbaarheid als drinkwater te kunnen uitspreken. Een overzicht van de gekeurde artikelen is op blz. 4 van dit verslag opgeteekend. Niet beantwoordende aan de eischen der aanbestedings- voorwaarden of als ongeschikt voor consumtie werden verklaard 7 partijen, terwijl 10 maal een waarschuwing aan leveranciers is uitgereikt. De afkeuringen hadden betrekking op koffie (eenmaal); thee (eenmaal); stroop (2 maal); rijst (eenmaal); capucyners (eenmaal) en krenten (eenmaal), terwijl waarschuwingen werden gegeven voor volle melk, koffie, gedroogde vruchten, thee, olie, sago, ry'st, bessensap, ver micelli en azyn. In de geleverde melk werden eenmaal streptococcen aan getroffen, by een nader onderzoek bleken bij een der boeren, die melk aan den melkleverancier van het ziekenhuis leverde, een 2 tal koeien te lijden aan etterige uierontsteking. De melk dezer dieren is niet meer in consumtie gebracht. 4. Bouw- en Woningtoezicht. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 729