25 Onteigend werden: Melk Kaas Gedroogde vruchten 2 partyen 2 2 In het begin van dit jaar, ongeveer eind Januari en begin Februari, kwamen hier ter stede een betrekkelijk groot aan tal gevallen van febris typhoïdea voor. Uit de regelmatig door den dienst ten huize der patiënten verzamelde gegevens omtrent middel van watervoorziening, naam en woonplaats van den melkleverancier, alsmede aangaande den toestand, waarin melk wordt genuttigd, nl. gekookt of ongekookt, kon de oorzaak der besmetting niet worden verklaard. Een onderzoek ingesteld in 22 plattelandsgemeenten, van waaruit onze gemeente dagelijks melk betrekt, leerde, dat zich in die gemeenten in de laatste drie maanden van 1913 en in begin van 1914 geen gevallen febris typhoïdea hadden voorgedaan. Aan het gebruik van melk of melkpraeparaten kon dus de oorzaak der bedoelde ziektegevallen niet worden toegeschreven. Intusschen was my bij verder navraag ten huize der lyders gebleken, dat alle patiënten zonder uitzon dering op oudejaarsavond oesters hadden genuttigd, waar door het hoogst waarschynlijk werd, dat de besmetting door oesters was overgebracht. Dit werd te meer waarschijnlyk ■waar bleek, dat de door de patiënten genuttigde oesters volgens verklaring van de leveranciers van éénzelfden oes- terbank te Tholen afkomstig waren en er tal van frappante gevallen waren, dat personen uit hetzelfde gezin, die oesters hadden genuttigd, in tegenstelling met andere leden, die Al deze klachten zyn door den dienst nauwkeurig onder zocht en hebben in enkele gevallen geleid tot het afkeuren van by den verkooper aanwezige waren. In verband met het voorkomen van besmettelyke ziekten ten huize van winkeliers in voedingsmiddelen, werd in overleg met den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst het dit jaar slechts 2 maal noodig geoordeeld voedingsmiddelen te onteigenen en wel gold het in beide gevallen roodvonk. Te zamen 6 partyen voedingsmiddelen, welke niet zyn be grepen in de partijen buiten consumtie gebrachte voedings middelen opgenomen in de tabel van het jaaroverzicht. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 733