Tot slot volge hier, evenals in vorige jaren, een recapitu leerend overzicht, waarin, naast het aantal en de soort der gekeurde waren, zijn aangegeven het aantal waar schuwingen, buiten consumtie gebrachte partyen en pro cessen-verbaal. Op te merken valt, dat het aantal onderzoekingen dit jaar kleiner is dan verleden jaar. En toch is door de ambtenaren, vooral in de tweede helft van dit jaar, hard gewerkt, vele malen werd een arbeidsduur van 12 uur daags gemaakt. Met voldoening zij vermeld, dat steeds met de grootste yver en toewijding het verlangde werk werd verricht. Dat het aantal onderzoekingen van en de controle op voedings middelen dit jaar toch niet zoo omvangryk is geweest als vorige jaren, vindt in verschillende omstandigheden een ver klaring. Zoo werd, als gevolg der mobilisatie, maandenlang ongeveer de helft der werkkrachten aan den dienst ont trokken; terwy'l voorts de handhaving der wet van 3 Augustus 1914 tot aanvulling der Onteigeningswet ter voorkoming van vasthouding en prysopdrijving van waren; het van gemeentewege aankoopen en distribueeren van voedingsmiddelen als: tarwebloem, ryst en rogge; de controle op de pryzen waartegen voedingsmiddelen in den kleinhandel werden verkocht; het opnemen van voorraden van bepaalde voedingsmiddelen als tarwebloem, boonen en erwten, kaas e. d.het nemen van proeven ter bereiding van andere dan de gebruikelyke broodsoortenhet verzamelen van gegevens en het daaruit samenstellen van rapporten omtrent vraag stukken de voeding betreffende alle oorzaken zijn, dat niet dan met de grootste krachtsinspanning de controle op levens middelen, al was zy dan ook minder scherp dan op sommige tijden wel wenschelyk had geweest, kon worden volgehouden. 30 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 737