a Btflage 21 een Commissie. Bij de periodieke aftreding der leden in September onder ging de samenstelling der Commissie van Bijstand in het beheer van den Gemeentelijken Reinigingsdienst geen ver andering, zoodat deze op 31 December bestaat uit den heer Wethouder H. de Wilde als voorzitter en de heeren Raads leden M. M. Couvée Jr., D. A. J. Kessler, Dr. K. H. Rombouts en J. C. Streng als leden. Organisatie. Reeds lang had de straatdienst een veel te grooten omvang verkregen om, zooals tot dusverre het geval was, door één hoofdopzichter voor het geheele stadsgebied met succes te kunnen worden overzien en bestuurd. Daarom werd van de gelegenheid,.door de pensionneering van den staalbaas te Scheveningen met 1 October geboden, gebruik gemaakt om zijn opvolger, met den rang van hoofdopzichter 2e klasse, tevens te belasten met het beheer van den straatdienst in de drie Scheveningsche afdeelingen, waardoor die dienst in dit gedeelte der stad als een zelfstandige hoofd-afdeeling wordt bestuurd en van materieel voorzien vanuit den aschstaal te Scheveningen als centraal punt. Tegelijkertijd werd het overblijvende Haagsche gebied in twee hoofd-afdeelingen gesplitst, in elk waarvan een hoofdopzichter 2e klasse met het beheer werd belast. Evenwel geschiedt de bediening en het bestuur, in afwachting van de stichting van een nieuw depót voor de 3e hoofd-afdeeling, voor deze beide hoofd-afdeelingen vooralsnog vanuit den aschstaal aan de Westerstraat als centraal punt. Evenzoo had ook de dienst der werkplaatsen, mede door de invoering van automobiele voer- en werktuigen, in den loop der jaren te groote uitbreiding gekregen om een deel VERSLAG betreffende den toestand en de werking van den Gemeentelijken Reinigingsdienst te 's-Gra- venhage over het jaar 1914. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 745