21 4 Een belangrijk feit in de geschiedenis van den Reinigings dienst was de levering van de verschillende automobiele voer en werktuigen, tot welker aanschaffing in 1913 door den Gemeenteraad was besloten, ten einde na te gaan of en in hoeverre de paardentractie door mechanische tractie ware te vervangen en ten einde proefondervindelijk vast te stellen welke plaats dat materieel in de organisatie van den dienst kan innemen of, beter gezegd, hoe op de beste wijze de organisatie aan dat materieel moet worden aangepast. Een en ander geschiedde naar aanleiding van de hangende plannen tot reorganisatie van den dienst in verband met de invoering van vuilverbranding. In die plannen tot reorganisatie toch neemt het vervoer- vraagstuk de gewichtigste plaats in; zoo zelfs, dat de vuil verbranding, welker inrichting hiermede uiteraard innig verband houdt, op de oplossing ervan moest wachten. In dien dan ook de in 1909 ingediende voorstellen tot algeheele reorganisatie nog niet tot uitvoering gekomen zijn, dan is het geenszins uitsluitend omdat telkens nog weer gewacht wordt op betere verbrandingsoven-systemen, doch bepaal delijk omdat inmiddels uitzicht verkregen is om het vervoer- vraagstuk op betere, en naar gehoopt wordt op minder kostbare wijze tot oplossing te brengen dan waarmede in de voorstellen van 1909 rekening moest worden gehouden, mogelijk was. Het had toch reeds tijdens het opmaken der voorstellen in 1909 de aandacht getrokken dat bij eenige reinigings diensten in groote steden in het Buitenland, by wijze van proef, automobiele werktuigen eerst sproeiwagens, ver volgens veegmachines en veel later ook vuilniswagens werden ingevoerd. Werd hierin aanvankelijk niet veel meer gezien dan een streven naar nieuwigheden, spoedig bleek, der taak van den staalbaas te kunnen blijven. Derhalve werd een werktuigkundig ambtenaar met den titel van hoofdopzichter 2e klasse aangesteld en speciaal belast met den dienst der werkplaatsen, alsmede met het toezicht op het rollend materieel en de verschillende werktuigen welke bij dezen dienst in gebruik zijn, een en ander tezamen vormende de technische afdeeling. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 746