I II jl I 21 nadat de eerste moeilijkheden overwonnen waren, dat die voer- en werktuigen in steeds meerdere mate en met steeds meer succes toepassing gingen vinden. Aangezien nu, zooals gezegd, het uitzicht verkregen werd door de invoering van dit materieel een betere oplossing te kunnen verkrijgen van het vervoervraagstuk, sprak het vanzelf dat het verbrandings vraag stuk, hoe urgent overigens ook, eenigen tijd werd aangehouden. Over dat uitstel zal men zich echter in geenen deele te beklagen hebben omdat, ook in'dit opzicht, in die enkele jaren zulke ingrijpende verbeteringen zijn tot stand gekomen, dat men zich gelukkig mag achten geen verbrandings- inrichting te bezitten zooals die er vóór vijf jaren zou hebben uitgezien. Inmiddels is alles gedaan om den hinder van den aschstaal tot de kleinst mogelijke afmetingen terug te brengen. Zoo dient dat terrein thans in normale tijden niet meer als opslagplaats van afvalstoffen, gelijk in vroeger jaren, in afwachting van de afname door den landbouwer, doch, nu de stoffen toch waardeloos zijn, alléén als over- laadplaats van de wagens in de vaartuigen waarmede zij buiten de gemeente worden gevoerd. Alzoo verblijven de stoffen aldaar als regel niet langer dan één etmaal en kunnen in dien korten tijd nauwelijks hinder veroorzaken. Zoodoende werd in 1912 de eerste automobiel-vuilniswagen aangeschaft en gaven de daarmede verkregen resultaten aanleiding tot het voorstel om een meer uitgebreide proef neming met automobiel-materieel te doen. Ofschoon een benzine-motor-sproeiwagen en -veegmachine reeds in het begin van het jaar geleverd werden, en daar mede reeds met veel succes was gewerkt, zoo kon de eigenlijke proefneming eerst in November beginnen, nadat ook het overige materieel zie het desbetreffende hoofdstuk op pag. 19 ter beschikking was gekomen. In dezen korten tijd is het gebleken, dat de proef niet alleen volkomen aan de verwachtingen heeft beantwoord, doch dat, al zoekende en tastende immers een met automobielen ingerichte dienst in een stad als de onze bestaat nog nergens een geheel andere en betere werkwijze is mogelijk geworden, dan in de voorstellen van 1909 was aangenomen. Tevens heeft het materieel getoond geheel aan de gestelde Bk 5 ORGANISATIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 747