21 eischen te voldoen; zelfs kan daarmede, tegen de verwach ting, met meer gemak en met minder stoornis van het ver keer dan met paardenwagens, zoowel in de drukke winkel straten als overal elders worden gewerkt. Aangenaam is het voorts te kunnen vermelden dat dit materieel, evenals de hiermede gepaard gaande werkwijze, inzonderheid die bij het ophalen van asch en vuilnis, in het algemeen door het publiek zeer gunstig worden beoordeeld. Een factor van be- teekenis mag ook worden geacht het feit dat de nieuwe voer- en werktuigen zeer worden op prijs gesteld door het per soneel, hetgeen mede mag blaken uit de vlugge wijze waarop het zich met dat vreemde en zooveel meer zorg en attentie vereisehende materieel heeft vertrouwd weten te maken. Hoewel sommige proefnemingen nog voortduren en andere in dezen korten tijd nog nauwelijks genomen konden worden, zoo kan thans reeds met vry groote zekerheid worden gezegd dat in deze richting de oplossing zal kunnen worden gevonden van het bepaaldelijk in onze Gemeente zoo moeielijke vraagstuk van den aan- en afvoer der afvalstoffen. Zoo moet o.a. ten aanzien van de sneeuwruiming nog een afwachtende houding worden aangenomen, aangezien door het gedurende twee winters uitblijven van sneeuw niet kon worden nagegaan of en in hoeverre de bespanning der sneeuwploegen eveneens door mechanische tractie is te vervangen. Echter wordt vertrouwd, dat ook hiervoor wel een oplossing zal worden gevonden. Het is thans de bedoeling om zoodra voldoende gegevens ter beschikking zijn, den grootst mogeljjken voortgang te maken met het opnieuw opmaken en indienen van de voor stellen inzake de reorganisatie van den dienst. Vanzelf zal hiermede nog eenige tyd gemoeid zijn, aangezien de kosten van de verschillende onderdeden zich in een zoo nieuw bedrijf geheel anders verhouden als by de tegenwoordige uitvoering. Indien ergens, dan is hier het groote nut gebleken van een proefneming op eenigszins uitgebreide schaalzonder deze zou het niet mogelijk zyn geweest zich een goed beeld te vormen van een toekomstdienst met dit materieel en zou het evenmin mogelyk zyn geweest een behoorlyk vaststaand project op te maken. 6 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. f J f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 748