21 8 Transport 44 7 51 Het aantal vermeerderde alzoo met 3. Bü Totaal Voorts werden a. bevorderd: met ingang van 1 Juli 1914 de assistent-opzichters A. A. Brouwers en J. A. H. Overeem tot opzichters; met ingang van 1 October 1914: de hooldopzichter 2e klasse A. Luik tot hoofdopzichter le klasse en de opzichter D. Poptie tot hoofdopzichter 2e klasse. b. _ vast aangesteld: met ingang van 16 April 1914: de assistent-opzichter M. C. J. Konjjnendijk. c. de tydelyke dienst verlengd met één jaar met ingang van 16 April 1914 van den assistent-opzichter C. v. d. Bos. en vermeerderde a. door aanstelling voor één jaar van: 2 Hoofdopzichters 2e klasse (H. van Tongeren en P. Miedema) resp. met ingang van 1 Juli en 1 October 1914; 1 Assistent-opzichter (Th. L. A. Sulzle) met ingang van 1 Juni 1914. b. door aanstelling van maand tot maand (art. 6c. van het Ambtenarenreglement) van: 2 Schrijvers (W. J. Spieksma en A. W. F. Wagenveld) met ingang van 1 Mei 1914 1 Schrijver (A. D. v. Wijk) met ingang van 1 No vember 1914. door bevordering van werkman tot ambtenaar van 1 Portier (W. G. M. v. d. Harst) met ingang van 1 December 1914. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINSDIENST. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 750