i 21 I i 10 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. II. Werklieden. Mutatie. a. a. 2 werklieden. b. 5 op c. 10 346 werklieden. 41 27 414 werklieden d. e. 1 werkman. 1 Naar aanleiding van de artikelen 23 en 35 van het Ambte narenreglement werd door Burgemeester en Wethouders een. regeling getroffen betreffende de betaling van Zondagsdienst en van extra opgedragen werkzaamheden buiten de werkuren. Door de mobilisatie ontstond een belangrijk incompleet in het ambtenarencorps. Niet minder dan 5 technische en 3 administratieve ambtenaren werden onder de wapenen geroepen. Hierdoor moest het jaarlijksch verlof der ambte naren worden ingetrokken en de taak van verschillende ambtenaren aanmerkelijk worden verzwaard. 1 10 werklieden. Af Zoodat op 31 December 1914 in vasten dienst zijn Verder zijn op dezen datum in tjjdelijken dienst (waaronder 1 jongmaatje) en ten behoeve van de vaste bezetting in lossen dienst Zoodat op 31 December 1914 in het geheel in dienst zijn tegen 391 in 1913 Op 31 December 1913 waren in vasten dienst 356 werklieden. Van dezen werden in den loop van het jaar eervol ontslagen met toekenning van pen sioen op grond van hun leeftyd eervol ontslagen met toekenning van pen sioen wegens invalidi teit eervol ontslagen verzoek niet-eervol ontslagen bevorderd tot ambte naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 752