I i 21 32 11 f 18 16,80 16,80 16,80 16,80 15,20 16,80 15,20 15,70 15,20 14,20 4 2 2 1 3 2 1 5 2 3 7 Dit aantal wordt in het sproeiseizoen met plm. 60 werk lieden uitgebreid ter voorziening in de benoodigde werk krachten voor het sproeien en voor den meerderen arbeid, welke des zomers aan de straatreiniging besteed moet worden. Overigens zjjn gedurende het geheele jaar afwisse lend een aantal losse werklieden in dienst ter aanvulling van het incompleet, ontstaan door ziekte, verlof, werkzaam heden by den Ontsmettingsdienst en dergelijke. Door de mobilisatie werden aan den dienst 48 werklieden onttrokken, die slechts in zeer geringe mate vervangen werden in verband met tydelijke inkrimping der vaste be zetting van den dienst met plm. 40 man, welke door om standigheden mogelijk werd. In verband met de tydsomstandigheden werden aanvan kelijk alle verloven ingetrokkenechter werd in September weer beperkt verlof toegestaan. f 16,20 15,- 15- 15,- 15- 14,- 15- 14,- 14,50 14,- 13,- b. Loonen en werktijden. Onderstaande opgave bevat een overzicht van de betrek kingen, waarin de werklieden op 31 December 1914 werk zaam zijn, met vermelding van de minimum- en maximum- loonen aan die betrekkingen verbonden. Voormannen ambachtswerkplaatsen Hoefsmeden Wagenmakers Timmerman le klasse Ververs le klasse 2e le Smid Smeden 2e Zadelmakers Schoenmakers Helpers bij de ambachtslieden Transporteeren. Loongrenzen. BETREKKING. Minimum. Maximum. WERKLIEDEN (MUTATIE).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 753