21 14 14 2 terwyl 7 aangiften niet als ongeval werden beschouwd en 8 gevallen losse werklieden betroffen. In 35 gevallen werd een tydelyke uitkeering toegekend. 2 3 2 2 1 26 In verband met het in de Gemeentebestekken opnemen van voorschriften terzake van het bepaalde in de artikelen 1638c en d van het Burgerlijk Wetboek, op de door aan nemers met hun werklieden te sluiten overeenkomsten, werd het bestek van den aannemer voor het sorteeren en wegvoeren van het waardeloos vuil aangevuld met ver schillende bepalingen betreffende doorbetaling van het loon bij ziekte en verzuim aan de werklieden, die by dat werk gebezigd worden. De kosten aan deze regeling verbonden, komen voor rekening van de Gemeente en bedroegen dit jaar f125.415. Aan 155 werklieden moest in het geheel 423 maal straf opgelegd worden en wel: 226 maal wegens te laat komen; dronkenschap en zich begeven in een herberg in diensttijd; beschadigen van dienstkleeding, mate rieel en eigendom van particulieren; paardenmishandeling wegblyven zonder bericht; diefstal verzamelen van varkensvoeder; wangedrag onnoodig tydsverzuim en onttrekken aan de werkzaamheden; d. Belooningen en straffen. Ingevolge artikel 45 van het Werkliedenreglement 1911 werd een eervolle vermelding w'egens 25-jarigen trouwen dienst toegekend, gepaard gaande met een gratificatie: a. van f 15,en een extra verlofdag aan de werklieden W. Gramstad, J. C. de Wilde, J. L. Hofman en R. v. d. Linde. b. van f 10,en een extra verlofdag aan den werkman W. J. Heidt. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 756