1 21 15 dienstkleeding buiten werk- van 29 De straften bestonden in eerste instantie in: 3 9 17 42 1 geval Aan 239 werklieden behoefde in het geheel geen straf te worden opgelegd. Behoudens by tekortkomingen van ernstigen aard wordt als regel, met toepassing van artikel 50 van het Werklieden reglement, een voorwaardeiyke straf opgelegd; dit geschiedde met 182 werklieden in 250 gevallen. In 66 gevallen vervielen de werklieden in herhaling binnen den gestelden termijn. In 6 gevallen, dat straf was opgelegd, kwamen de werk lieden in beroep bij het Scheidsgerecht. Deze gevallen betroffen: le. veroorzaken van een aanrijding, gestraft met schade vergoeding van f 1, 10 maal wegens dragen tyd; verwaarloozen van dienstschoeisel niet naar behooren zorg dragen voor paarden en gereedschap; vergeten van den contrólepenning. niet af halen van gewasschen dienstkleeding niet opvolgen van andere dienstvoor schriften diverse vergrypen; 356 gevallen in een geldboete beneden f 0,26, respectievelijk strafdienst van ’/2 of 1 uur; een geldboete boven f 0,25; vermindering van het weekloon met >/io gedeelte gedurende 6 weken; 1 idem gedurende 1 week; 2 gevallen niet-eervol ontslag. Het totale bedrag der in eerste instantie opgelegde geld boeten was f 59,87, terwyl dat der schadevergoedingen f 2,bedroeg. Het aantal uren opgelegde strafdienst be droeg 184’/2. 1 WERKLIEDEN (BELOONINGEN EN STRAFFEN). >5 35 63

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 757