I I 21 j 21 158 22 26 Aangekocht werden terwijl van de firma F. C. Dubois in huur werden genomen jaar bedraagt165 paarden. Hierby moet worden in acht genomen dat de aankoop van nieuwe paarden steeds in het voorjaar en de verkoop van ongeschikte paarden steeds in het najaar plaats heeft, zoodat in den zomer altijd meer paarden aanwezig zijn. Paarden. Op 31 December 1913 bedroeg: het aantal eigen paarden het aantal van de firma H. J. v. Weert ge huurde paarden Zoodat op dien datum in dienst waren Van de eigen paarden stierven en werden verkocht wegens ongeschiktheid terwijl het aantal voorts verminderde door de beëindiging van de overeen komst met de firma H. J. v. Weert met Af Blijft 41 139 paarden. 19 Uit bovenstaande berekening blykt dat, niettegenstaande de belangrijke uitbreiding die de Gemeente jaarlyks onder ging bepaaldelijk in 1914, toen het aantal inwoners ver meerde met 10575 en die tot dusverre jaarlijks een vermeerdering van 4 ii 6 paarden vorderde, hët totaal aantal paarden met 15 verminderde. Deze vermindering mag worden toegeschreven aan de invoering van de reeds vroeger genoemde automobiele voer- en werktuigen. Het op deze wyze vrijkomende aantal paarden werd ge bezigd om de bespanning van de voer- en werktuigen in de Scheveningsche afdeelingen, die tot dusverre geleverd werd door de firma H. J. v. Weert, in eigen beheer te nemen. Evenwel biedt de van dien leverancier- gekochte stal geen ruimte genoeg voor het aantal benoodigde paarden ten 22 180 paarden. 4 15 Bij Zoodat de bezetting op het einde van het PAARDEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 763