21 29 2.884.628 2.955.145 3.302.137 3.472.965 3.472.965 wegen die voor rekening van derden (zie het desbetreffend hoofdstuk) worden schoongehouden, op het einde van 1914, 3.577.616 M2. Dit cijfer is saamgesteld als volgt: Asphaltstraten Klinker- en keistraten (rijwegen) Macadamwegen Trottoirs en middenpaden Totaal 34.150 M2. 2.097.806 49.049 1.396.611 3.577.616 M2. 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 Het totaal oppervlak, dat dagelijks behandeld moet worden, breidde zich alzoo uit met 104.651 M2. De uitbreiding van het asphalt-oppervlak is een gevolg van het asphalteeren van de Zeestraat, de Heerengracht, het Plein (Zuidzijde), den Stationsweg en de Kettingstraat, benevens een achttal vakken voor scholen en ziekenhuizen. De vermeerdering van het oppervlak der klinker- en keistraten, alsmede van trot toirs en middenpaden, staat in verband met het opnemen in den gewonen dienst van de stratencomplexen, bekend onder den naam van „Zorgvliet”, „Wijk VIP’ en „Het Veentje”. De overige in aanleg zijnde bouwplannen werden in dit jaar nog niet in den dagelijkschen dienst opgenomen. Blijkens de jaarverslagen der Reinigingsdiensten van Amsterdam en Rotterdam bedroeg de straatoppervlakte dezer steden in 1913 resp. 3.962.187.91 M2. en 3.430.553 M2. In den dagelykschen veegdienst werden ook dit jaar zoo goed als geen veranderingen gebracht. Alleen werd in een paar afdeelingen het vegen met de auto-veegmachine, ge deeltelijk bij dag en gedeeltelijk by nacht, ingevoerd. By het begin van de mobilisatie kon de veegdienst be langrijk worden ingekrompen, aangezien het verkeer belang- De oppervlakte van het reinigingsgebied bedroeg in: 2.764.016 M2. 2.764.016 STRAATREINIGING (VEEGDIENST). V) r> n n n n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 771