21 30 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 9588 19949 22114 24300 26550 24985 28422 28015 rijk was verminderd en als gevolg daarvan de straten in veel mindere mate werden verontreinigd. Intusschen wordt de toestand langzamerhand weer normaal, zoodat de beperking wel niet gehandhaafd zal kunnen blijven. De groote hinder, welke vroeger by het behoorlijk stof vrij houden der straten door herstellingswerken in den zomer aan de bestrating ondervonden werd is, dank zij de medewerking van de afdeeling Gemeentewerken, beduidend verminderd. In de laatste jaren toch worden herstellingen aan de hoofdverkeerswegen zooveel mogelijk in voor- en najaar, en die in straten met weinig verkeer gedurende den zomer uitgevoerd. De in vorige verslagen vermelde ergerlijke verontreini ging door het groote aantal losloopende honden, blijft on veranderd voortduren. In verband met den grooten hinder welke dezerzyds ondervonden werd van de verontreiniging der openbare straat in de omgeving van kiosken en handwagens, waar eet- en drinkwaren ten verkoop worden aangeboden, werden door Burgemeester en Wethouders aan de vergunninghouders ver plichtingen opgelegd betreffende het voorkomen van bedoelde verontreiniging, tengevolge van de uitoefening van hun bedrijf. De hoeveelheid verzameld veegvuil, ook over vorige jaren, blijkt uit onderstaand staatje, w’aarin tevens is vermeld het aantal uren gedurende welke met veegmachines is gewerkt. niet genoteerd. 5747 6084 4330 8140 7677 9248 9602 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. JAAR. Aantal uren met veegmachines gewerkt. Aantal M3. straatvuil Van het jaar 1907 kan slechts opgave geschieden van het 2e baljaar. Hieronder is begrepen de tyd, gewerkt door de auto-veegmachine, herleid tot overeenkomstige uren voor paarden-veegmachines.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 772