39 De door het College van Burgemeester en Wethouders in November 1907 ingevoerde maatregel om van gemeentewege aan particulieren gelegenheid te geven om tegen betaling puin, grond en dergelijke stoffen aan te voeren, ter voor koming van hinder, die hiervan op de onbebouwde terreinen rondom de stad wordt ondervonden, werd in de nieuwe verordening voor den Gemeentelijken Reinigingsdienst vast- 1102 wagons 1105 1057 919 1053 1163 1165 1595 De afvalstoffen van reederijen worden sedert 1 April niet meer op den aschstaal te Scheveningen aangevoerd, doch door belanghebbenden gebracht in een speciaal daarvoor in de Sprank aan de Seinpoststraat gestationneerd vaartuig, waarmede zij rechtstreeks naar den aschstaal te ’s-Graven- hage worden vervoerd. Nu deze, vooral in den zomer zeer onaangenaam riekende stoffen niet meer op den aschstaal te Scheveningen worden aan gevoerd, is de toestand daar aanmerkelijk verbeterd. Het veegvuil en een deel van de rioolmodder, die voorheen op den aschstaal te Scheveningen werden verwerkt en als meststof in de omgeving afgeleverd, moeten tegenwoordig ook naar den aschstaal aan de Westerstraat vervoerd wor den, aangezien de aflevering te Scheveningen zoo goed als niets meer beteekent. Het aantal voor dit vervoer in gebruik zijnde wagons bedraagt 10. Hiervoor -wordt, ongerekend een jaarlijksche huur van f 150.per wagon, een vracht betaald van f3.40 per wagon, met een minimum van 1000 wagons per jaar. Aangevoerd werden in: 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 t 15 n n n r> DIENST OP DE ASCHSTALEN (AANVOER EN BEWERKING). 21 i) Deze vermindering werd veroorzaakt door het op andere wijze vervoeren der privaattonnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 781