21 43 Diverse werkzaamheden. FINANCIEEL OVERZICHT. In verband met de vaststelling der Verordening op de heffing van rechten voor diensten, verstrekt door den Ge meentelijken Reinigingsdienst, werden in het vorige jaar de werkzaamheden, welke z.g. in abonnement worden verricht, geheel herzien en met ingang van 1 Januari de vergoedingen opnieuw vastgesteld. Hierdoor werd, afgescheiden van de jaarlijksche vermeerdering dezer werkzaamheden, een niet onbelangrijke vermeerdering der inkomsten verkregen, het geen hieruit moge blijken, dat de totale ontvangsten voor deze werkzaamheden dit jaar bedroegen f 31.629,85 tegen f 24.214,37 in 1913, alzoo een vermeerdering van f 7.415,48. Het oppervlak van de door dezen dienst sehoongehouden particuliere terreinen en wegen bedraagt 46.370 M2. Het aantal brandgangen, door dezen dienst tegen betaling sehoongehouden, vermeerderde dit jaar met 2 en bedroeg op het einde van dit jaar 15 tegen 13 in 1913, 13 in 1912, 10 in 1911 en 3 in 1910. Een afdoende verbetering van den toestand waarin vele brandgangen verkeeren zal slechts verkregen kunnen worden door deze aangelegenheid bij Politie-verordening te regelen. Zooals in het jaarverslag over 1912 reeds werd medege deeld, geschiedt de opruiming van dierenlijken en ander drijvend vuil uit slooten en wateren rondom de Gemeente door dezen dienst. Deze werkzaamheden worden periodiek uitgevoerd door 2 man met paard en gesloten wagen. In het jaar 1914 werden totaal 158 kadavers aangevoerd. Zooals uit de verkorte administratieve rekening der exploitatiekosten van dezen dienst (zie bijlage C) blijkt, be dragen de totale uitgaven over het jaar 1914 f 677.893,12. Deze uitgaven zijn in vergelijking met die over 1913 f 22.236,245 hooger, waarby echter in aanmerking moet ge nomen worden, dat voor het jaar 1914 aan de begrooting DIVERSE WERKZAAMHEDEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 785