21 44 j een afzonderlijke afdeeling is toegevoegd, n.l. „Onderhoud van- en herstellingen en vernieuwingen aan de terreinen, gebouwen enz.” welke afdeeling voorheen voorkwam op de begrooting van Gemeentewerken en voor 1914 een totale uitgave vorderde van f 14.269,355. De eigenlijke meerdere uitgaven in vergelijking met 1913 bedragen dus f 7.966,89. De tijdsomstandigheden in 1914 hebben aanleiding gegeven tot zooveel mogelijke besparing der uitgaven, welke in hoofdzaak gevonden werd door het niet vervangen van gemobiliseerde ambtenaren en werklieden en door het vroeger doen eindigen van het sproeiseizoen. Als gevolg hiervan werd wegens minder verbruik van sproeiwater en minder betaalde arbeidsloonen een bedrag van f 17.690, bespaard. Daartegenover waren echter diezelfde omstandigheden oorzaak van meerdere uitgaven ad f 16.800,als gevolg van stijging der prijzen van fourage en andere materialen en van uitbetaling van loon aan werklieden voor meerder verlot tengevolge van de mobilisatie. Aangezien bovengenoemde bedragen ongeveer tegen elkaar opwegen, hebben deze op de totale uitgaven van den dienst geen invloed uitgeoefend. Evenals vorige jaren is het wederom nuttig geacht in bijlage D een overzicht te geven van de ontvangsten en exploitatiekosten over het geheele tijdperk, dat de Reinigings dienst in eigen beheer is uitgevoerd geworden, met ver melding tevens in grove trekken van allerlei omstandigheden, die daarop van invloed zijn geweest. Met dezen staat is bedoeld zoowel het vastleggen van cijfers en gegevens, die bij gebreke van verslagen over vroegere jaren, slechts met moeite waren terug te vinden, alsook om aan te toonen dat de uitgaven tot dusverre steeds een geleidelijke stijging ondergingen. Een stijging die echter jaarlijks in onevenredige verhouding tot de uitbreiding der stad (zie de kosten per inwoner) grooter werd, als gevolg van het verouderde afvoerstelsel van het vuil, van de gecentraliseerde inrichting van het stalbedryf, van het ver voeren van alle stoffen per as naar één centraal punt, enz. Naarmate de stad zich blyft uitbreiden en naarmate de eischen stygen, zullen genoemde bezwaren zich in steeds VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 786