21 45 5.193,16s f 690.074,16 s 677.893,12 f 12.181,04s De uitgaven voor 1914 waren begroot op welk bedrag in den loop van het jaar door overschrijving van het vorige dienstjaar op afd. XI „Onderhoud van- en herstellingen en vernieuwingen aan de terreinen, gebouwen enz.” verhoogd werd met en gebracht werd op zij bedroegen werkelijk en bleven derhalve onder het geraamde bedrag, waarbij mag worden opgemerkt, dat in het totaal bedrag der uitgaven begrepen zijn de meerdere kosten wegens aanschaffing van een automobiel- spoelwagen ten bedrage van6.455, Zonder deze kosten, zouden de uitgaven dus f 18.636,045 onder het geraamde bedrag gebleven zijn. Een en ander is in hoofdzaak te danken aan de na te noemen mindere uitgaven en wel wegens: le. minder be taalde arbeidsloonen aan ambachtslieden, voor diverse werk zaamheden op den aschstaal, diensten voor particulieren en minder aanschaffing van nieuwe tuigen, leder en verdere behoeften, stalbenoodigdheden, (rond f 4.083,2e. minder huurpaarden wegens het in eigen beheer nemen van de paarden te Scheveningen (rond f 9.566,3e. minder ver bruik van electrischen stroom voor den motor-sproeiwagen en sterkere mate doen gelden, totdat op afdoende wijze ver betering in een en ander wordt gebracht. In dit verband is het nuttig geacht in bijlage Dl op spre kende wijze te doen uitkomen in wrelke mate de straat- oppervlakte en het aantal inwoners dezer Gemeente en in welke mate de uitgaven en het aantal ambtenaren en werk lieden zijn gestegen. Hieruit moge blijken, dat de uitgaven naar verhoüding en met inachtneming van hetgeen hiervoor werd opgemerkt, nog slechts matig zijn gestegen, hetgeen mag worden toegesehreven aan de nieuwe organisatie der laatste jaren, die bovendien een betere uitvoering beoogde en aan het streven om ondanks de opgesomde bezwaren, van den dienst te maken wat er van te maken is. f 684.881,—, FINANCIEEL OVERZICHT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 787