i 21 46 de auto-asch wagens ten gevolge van late levering dezer laatste (rond f2.200.4e. minder aanschaffing van materialen voor onderhond (rond f 2.400,5e. minder verrichten van her stellingen door particulieren (rond f 3.270,6e. minder aan schaffing van materialen en gereedschappen (rond f 1.637, deze laatste posten als gevolg van het niet uitvoeren van voorgenomen werk in verband met de tijdsomstandigheden 7e. minder aanschaffing nieuw materieel (rond f 1.930, 8e. wijziging van het tarief van het sproeiwater (rond f 10.290,9e. minder betaalde arbeidsloonen voor den veegdienst, ophalen van asch en vuilnis, schoonhouden urinoirs, ledigen straatkolken, besproeiing en sneeuwruimen (rond f 11.674,10e. minder aanschaffing van kantoor behoeften enz., minder waterverbruik en brandstoffen, minder aanschaffing van dienstkleeding en minder onderhoud van meubilair enz. (rond f 3.940, Hiertegenover staat evenwel eene meerdere uitgave: le. wegens belooningen aan ambtenaren voor buitengewone diensten, arbeidsloonen voor staldienst, voederbereiding, beslag, verzamelen van faecalien, magazijn, meerdere aan schaffing van ijzerwaren voor beslag, meerdere kosten voor berging van materieel ten gevolge van onvoldoende berg ruimte, abonnement tram en rijloon (rond f 5.342,—); 2e. hoogere fourageprijzen en meerdere aankoop van paarden en fourage als gevolg van uitbreiding van het aantal paarden door het in eigen beheer nemen van de paarden te Scheveningen (rond f 13.298,3e. meerdere aan schaffing van benzine en olie door vermeerdering van de automobiele voer- en werktuigen (rond f 1.124,5e. meerder vervoer van vuil per spoor wegens uitbreiding der afdeelingen te Scheveningen (rond f 1.423.6e. meerdere aanschaffing en hoogere prjjzen van bezems, ont smettingsmiddelen enz. (rond f 2.158,7e. meerder be taalde arbeidsloonen voor het verwerken der opgehaalde stoffen (rond f 1.785,8e. meerder betaalde arbeidsloonen by ziekte (rond f 1.976,9e. meerder betaalde arbeids loonen by verlof ten gevolge van de mobilisatie (rond f 4.000,—). f VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIEDST. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 788