78 aan den Staat der Nederlanden, het perceel Prinsessegracht No. 2a, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie F, No. 1128, van 15 September 1914, zoolang de Staat de beschikking over dat perceel noodig zal hebben in verband met den heerschenden noodtoe stand, doch uiterlijk tot en met den 14en September 1915, tegen een huurprijs, berekend naar f 1700,per jaar. aan A. van der Toorn Jzn. en A. de Jong, het perceel Badhuiskade No. 20 met de daarachter gelegen pakhuizen en open terrein, een en ander kadastraal be kend gemeente ’s-Gravenhage sectie A F, No. 1756 ge deeltelijk, van 1 October 1914 tot en met 30 April 1918, tegen een huurprijs, berekend naar f 1125,per jaar. aan C. J. van W e r k h o v en, het perceel Vleer- straat No. 5, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie C, No. 1462, van 1 November 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs, berekend naar f 312,— per jaar. aan de Naamlooze Vennootschap „Neder- landsche Ijzerhandel, Afdeeling Enthoven”, de pakhuizen Laan Nos. 26a en 28a met de beide op kamers en het bovenhuis Laan No. 28, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie L, No. 7406, van 15 November 1914 tot en met 30 April 1918, tegen een huurprijs, berekend naar f 1025,per jaar. aan den Staat der Nederlanden, het door de Gemeente als wachthuis voor ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen nabij den ooste- lijken hoek van de binnenhaven der Visschershaven ge stichten gebouw, kadastraal bekend gemeente ’s-Graven hage sectie *A K, No. 5065 gedeeltelijk, voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, vanaf 1 October 1914, tegen een jaarlijksche huur van f 240, aan J. Hofland 1 A. 96 c.A. grond, gelegen aan de Noord-oostzijde van de binnenhaven der Visschers haven, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A. K, No. 4508, van 1 Januari 1914 tot 31 December 1916, tegen een huurprijs van f 137,20 per jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 78