79 aan Mevrouw de Weduwe R. W. Bulk le ij ge boren M. C. B e k k i n g 6 A. grond, kadaster ge meente 's-Gravenhage, sectie A K, No. 1015 en 91, beiden gedeeltelijk, gelegen in het Scheveningsche Bosch aan den Kanaalweg en grenzende aan het ter rein van de aan de huurster in eigendom toebehoorende villa „Eikenhof,” van 1 November 1913 tot 31 October 1918, tegen een jaarlykschen huurprijs van f 40, aan L. van der Voort, de perceelen weiland, bosch, hakhout, bouwland en watering, gelegen aan den Bezuidenhoutscheweg, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, sectie AS, No. 118 tot en met 121, 123 tot en met 135 en 137 tot en met 145, te zamen groot 24 H.A. 22 A., 91 c.A., en de perceelen, gelegen als voren, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, sectie A. S. No. 114 toten 117 en 122, te zamen groot 60 A., 53 c.A. en uitmakende de boerderij, ge naamd „Maria-hoeve,” met hooiberg, schuur en erf, boomgaard, tuin, weiland en bosch, zulks wat betreft het w’eiland, bosch, hakhout, bouwland en watering van 1 Januari 1914 tot 31 December 1922 tegen een huurprijs van f 2600,per jaar en wat betreft de boerderij met hooiberg, schuur en erf, boomgaard, tuin, weiland en bosch van 1 Mei 1914 tot 30 April 1923, tegen een huurprijs van f 256,— per jaar. aan de Naamlooze Vennootschap ’s-Gra- venhaagsche Melkinrichting „De Sierkan,” 1 H.A., 55 A. en 20 c.A. grond in het Scheveningsche Bosch, bekend onder den naam van rDe Bataafsche Boer,” thans uitmakende het kadastrale perceel der gemeente ’s-Gravenhage, sectie A K, No. 216, van 1 Januari 1914 tot 31 December daaraan volgende tegen een huurprijs van f 2000, aan C. Knoester en K. de Vos, het Weste lijke gedeelte der eerste sprank van het Kanaal naar Scheveningen ten Zuidoosten van den Nieuwen Duin weg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 1188 gedeeltelijk, van 1 December 1913 tot 30 November 1915, tegen een huurprijs van f20, per jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 79