cx tel a 1 i ^Ve^fefUcLeM (9^1 |1 C V vf txfete ^êezvn e^vt te Cvilve - ÖJ>4^Xx^e (Je) "1906 4- y 4000 W2 1000 QCd. T 4000 3^4w ‘Hfflaoy- ^J vi vv o-Meto c^-^ectele-yt- CA>e^v d< aocv^aa. d 907 4>v' 1914- /Zjw z^ecLe^Xt^i^^ xz0-uev 1900 y ji J 77^ 7^— i ^^^LOLzpXt txvcXuz zQAA-e^ XzixÏaJC 4WM-t XeP vccc< bo ^uXx i ZLL>eA.X Ct e<Le^Vt zvna t« O^vygyW x-e44zz F 1 i OCV^.'X'V X i i -r X 3000 2950 2900 2850 2800 2^50 2^00 2650 2600 ^SCo^JCaaa/ A «A^aav <X>-u2e4v. •1' - -Z- -1- —1 t -1- -4- __Z- t I^vj-x^/virCacA-C^ <X^ vt<2 - o 4- 6< ooo 22^(1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 800