J Bijlage 22 Organisatie en werking van den dienst. De ontsmettingsdienst is belast met: a. de administratie van de aangiften van besmettelijke ziekte- VERSLAG betreffende den toestand en de werking van den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst over het jaar 1914. Het is een aangename taak thans weder te kunnen ver klaren, dat deze dienst zich ook dit jaar bij voortduring in de waardeering en medewerking van de geneesheeren heeft mogen verheugen. Indien echter van de zijde van belanghebbenden, naast dankbetuigingen, ook nog klachten, voornamelijk over be schadiging van goederen inkwamen, dan moeten deze eener- zijds woiden toegeschreven aan het streven om niet meer te onteigenen dan strikt noodig is en anderzijds aan de onvoldoende inrichtingen en hulpmiddelen, waarover de dienst nog beschikt. Dit laatste is vooral dit jaar sterk gevoeld, toen naast het gewone werk ook nog groote partijen goederen van Vluchtelingen- en Steuncomité’s ontsmet moesten worden. Slechts met groote krachtsinspanning en door als het ware dag en nacht te werken, is het ten slotte gelukt aan de aanvragen te voldoen, al kon niet steeds zoo spoedig ge holpen worden als wel nuttig en noodig ware geweest. Was onder deze omstandigheden, waarin nog niet noemenswaardig sprake was van besmettelijke ziekten, de een of andere herstelling aan de toestellen noodig geworden, dan zou, wegens gebrek aan voldoende reserve, stagnatie niet te voorkomen zijn geweest. Derhalve wordt met belangstelling de totstandkoming van de ingediende plannen tot stichting van een geheel nieuwe ontsmettings- en observatie-inrichting tegemoet gezien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 806