22 2 b. f. de c. e. gevallen door de geneesheeren en de mededeeling ervan aan verschillende autoriteiten; het aanhechten en afnemen van het kenmerk, bedoeld in art. 20 der wet van 4 December 1872 (Stbl. 134)-, het vervoer van lyders aan een besmettelyke ziekte; het ontsmetten van woningen en goederen het verrichten van alle overige werkzaamheden den Ontsmettingsdienst rakende het vervoer van onbekende lyken. De uitvoering der ontsmettings-werkzaamheden en administratie zijn opgedragen aan ambtenaren en werklieden van den Gemeentelijken Reinigingsdienst, die, naar gelang van behoefte, by den Ontsmettingsdienst gedetacheerd wor den. De administratie wordt gevoerd in twee lokalen van het bureau van den Gemeentelijken Reinigingsdienst. De betrekking van Medicus-adviseur, bedoeld in art. 7 der Verordening voor den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst, wordt vervuld door den heer 8. A. W. Vrijland, arts. Als diens plaatsvervanger is aangewezen de heer Dr. J. J. Pigeaud. Door de mobilisatie werd een deel van het met de ont- smettingswerkzaamheden vertrouwde personeel aan den dienst onttrokken, hetgeen een nieuwe opleiding van ontsmetters vorderde. Deze werklieden zijn allen ingeënt met koepokstof. Verder werd, bij gelegenheid van de pensionneering van den bewaarder van de observatie-inrichting aan de Koning straat, een andere regeling ingevoerd ten aanzien van diens werkkring, waardoor de tijd, welke niet aan deze inrichting behoeft besteed te worden, op andere wijze by dezen dienst wordt productief gemaakt. Bij gelegenheid van de herziening van de Politie-verorde ning en -instructies, werd dezerzyds aan den Hoofdcommis saris van Politie een gewyzigde regeling ingezonden betref fende het gemeenschappelijk overleg by het dreigen of vóórkomen van cholera, waarbij vele werkzaamheden, welke vroeger by de Politie berustten, bij den Ontsmettingsdienst zijn ondergebracht. Ter voorkoming van noodeloozen arbeid en kosten wordt tegenwoordig ten aanzien van patiënten, die naar het Ge- VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 807