22 meente-ziekenhuis worden vervoerd als lijdende of verdacht te lijden aan eene besmettelijke ziekte, het resultaat van het bacteriologisch onderzoek aldaar afgewacht, alvorens tot ontsmetting van de betreffende woning over te gaan. Aangezien met dit onderzoek eenige tijd verloopt, worden echter, zoo de slaapkamer niet tijdelijk afgesloten en buiten gebruik kan worden gesteld, zekerheidshalve onmiddellijk na het vervoer van den patient, de lijf- en bedgoederen ontsmet en, indien zich in het gezin schoolgaande kinderen bevinden, aan het Hoofd der School voorloopige mededeeling van het geval gedaan. Valt het onderzoek positief uit, dan ontvangt de behan delende geneesheer, door tusschenkomst van dezen dienst, hiervan bericht en worden in overleg met dezen de ver schillende maatregelen definitief toegepast. Meent de genees heer, in geval van een negatief resultaat, dat ontsmetting toch gewenscht is, dan wordt deze op zijn verlangen uit gevoerd. Ter beperking van het gevaar van besmetting onder de militairen, wordt by het vóórkomen van een geval van be- smettelyke ziekte in een gezin, waarvan een der huisge- nooten zich onder de wapenen bevindt, hiervan aan den betrokken commandant kennis gegeven. Heeft de betrokken militair zich in de besmette woning opgehouden, dan wordt er dezerzijds zooveel mogelyk zorg voor gedragen, dat hij, na het verlaten der woning en alvorens zich naar zijn garnizoen te begeven, aan de inrichting van dezen dienst een bad neemt, waar gelijktydig zyn boven- en onderkleeren ontsmet worden. Aan verschillende toekomstige huisbezoeksters en ver pleegsters van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestryding van Tuberculose werd ook dit jaar gelegenheid gegeven tot het-bij wonen van ontsmettingen in woningen. Door Burgemeester en Wethouders werd kostelooze ont smetting toegestaan van beddegoed enz. aan het Plaatselyk Comité van het Roode Kruis. Overigens kwamen geen wijzigingen in de organisatie of in de werking van den dienst. 3 ORGANISATIE EN WERKING VAN DEN DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 808