5 1 1 1 I Inrichtingen en Materiaal. By dezen dienst zijn in gebruik: 1°. een houten gebouw op den asch- en vuilnisstaal te ’s-Gravenhage, waarin zijn ondergebraeht een ontsmettings- oven met toebehooren, de wasch- en droogtoestellen, de remise, alsmede magazyn. kleedkamer, bad, enz. tezamen uitmakende de hoofdinrichting; 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 166 144 430 309 173 101 403 610 275 244 I 347 i) I 1 1 1 4 62 104 79 34 21 25 28 36 18 26 41 197 194 262 236 247 216 232 260 213 209 293 Terwille van een gemakkelijk overzicht van het vóór komen van de-besmettelijke ziektegevallen over de geheele stad wordt ieder geval onmiddellijk na de aangifte door middel van spelden op plattegronden aangeteekend. Ver kleinde reproducties dezer speldenkaarten zijn als bijlagen A en B. aan dit verslag toegevoegd. Voor beschouwingen, betreffende het voorkómen en de bestrijding van besmettelijke ziekten, wordt verwezen naar het verslag van den Medicus-adviseur van den Gemeente lijken Ontsmettingsdienst. Mede wordt hier een overzicht gegeven van het vóór komen van verschillende besmettelijke ziekten over de jaren 19041914. I 1 Binhtkn ixieu. cere- Roodvonk. ritn/ iFebris typh. brospinalisd JAAR. Onder deze getallen zijn begrepen twee gevallen waarbij gelijktijdig èn rood- vonk èn diphtheritis geconstateerd waren. Men. cere- r-— - Pokken, epidemica. AANGIFTEN V. GEVALLEN V. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 810