22 7 UITVOERING. Uitvoering. De uitvoering van het ontsmettingswerk bleef geschieden op dezelfde wijze als reeds in vorige verslagen werd be schreven, met dien verstande dat, naar aanleiding van een aanschrijving van den Centralen Gezondheidsraad te Utrecht, de formaline-ontsmetting in vele gevallen achterwege werd gelaten en dan alleen een mechanische ontsmetting met andere ontsmettingsmiddelen werd toegepast. Zooals uit onderstaand staatje blijkt, hadden dit jaar meer ontsmettingen plaats wegens in de wet van 4 Dec. 1872 genoemde ziekten dan in 1913. Van meer dan gewone beteekenis waren de volgende ontsmettingen. In de maand Juli werd op aanvraag van de ’s-Gravenhaag- sche Gezondheidskolonie haar koloniehuis te Leur bij Breda ge heel ontsmet wegens het vóórkomen van verschillende gevallen van diphtheritisdeze ontsmetting vorderde vier dagen en werd onder leiding van een opzichter door vier ontsmetters uitgevoerd Op last van den Schoolarts werden voorts twee gemeente scholen geheel ontsmet wegens het heerschen van diphtheritis en roodvonk, en een lokaal van een gemeente-bewaarschool wegens het heerschen van diphtheritis. Op aanvraag had ontsmetting plaats tegen vergoeding in twee inrichtingen van bijzonder onderwijs, waar meerdere ontsmet ting verlangd werd dan dezerzijds werd noodig geoordeeld. Vervolgens werden 9 malen barakken in het Gemeente ziekenhuis en in het Kinderziekenhuis ontsmet. De bijzondere tijdsomstandigheden legden ook aan dezen dienst een zware taak op wegens de vele extra werkzaam heden, welke verricht moesten worden. De voornaamste worden hieronder vermeld. Na het verlaten van verschillende scholen door militairen werden 18 scholen gedeeltelik en 1 school geheel ontsmet. Voor verschillende Vluchtelingen- en Steuncomité’s werden niet minder dan rond 14.000 K.G. goederen ontsmet. Op verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken werden goederen, die in verschillende gemeenten door vluchtelingen gebruikt waren, door dezen dienst ontsmet tot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 812