22 8 Totaal scabies een totaal gewicht van 1322 K.G. Deze goederen werden na ont smetting opgezonden naar het Vluchtelingenoord te Nunspeet. In de observatie-inrichting aan de Vuurbaakstraat werden vanaf 9 t/m 31 October 25 Belgische vluchtelingen gehuisvest. De kosten, welke hiermede gepaard gingen, werden afeon- derlijk geboekt en komen niet voor onder de exploitatiekosten van dezen dienst. 1 woning en 1 barak. 683 ontsmettingen. Onder dit aantal zijn begrepen 16 ontsmettingen wegens gevallen, die in 1913 waren aangegeven, terwijl op 31 De cember 1914 nog 20 gevallen loopende zijn. (vermoedelyk) diphtheritis (vermoedeljjk) febris typhoïdea meningitis cerebrospinalis epidemica Ingevolge de Verordening voor den Gemeen tel ij ken Ont- smettingsdienst had kosteloos ontsmetting plaats van alle woningen, waarin een der besmettelijke ziekten, genoemd in de wet van 4 December 1872, had geheerscht, alsmede van de daarvan afkomstige goederen en wel wegens: roodvonk Verder had mede ontsmetting plaats van 185 woningen wegens het heerschen van de navolgende, niet in de wet van 4 December 1872 genoemde ziekten, alsmede van de daarvan afkomstige goederen en wel wegens: tuberculose132 woningen (w.o. 58 wo ningen op aanvrage der ’s-Gravenh. veree- niging tot bestrijding van tuberculose). 5 woningen. Transporteeren 137 woningen. 341 woningen en 1 barak, 1 woning, 295 woningen, 2 41 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIEN8T. :K-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 813