81 J meentegrond, gelegen tusschen de Waldorpstraat en de Laakwetering, te zamen groot ongeveer 12 H. A., kadas traal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie A C No. 285 gedeeltelijk en sectie A D No. 1889, 2762 en 2692, allen gedeeltelijk, van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1914, tegen een huurprijs van f 300, aan C. van d er H am, te Voorburg, de perceelen weiland en water, gelegen in den Veenpolder onder Voorburg, kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie E No. 1959 en 79 geheel en No. 188 gedeeltelijk, te zamen groot ongeveer 2.6734 H.A. van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 280,per jaar; aan F. V e r w e r, te Voorburg de perceelen weiland, gelegen in de Veenpolder onder Voorburg, kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie E, No. 1960 en 81, beiden geheel en No. 188 gedeeltelijk, te zamen groot ongeveer 2.7990 H.A., van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 295, per jaar; aan Th. C. F. K u i k h o v e n a. eene oppervlakte Gemeentegrond, groot 140 M2 kadaster gemeente 's-Gravenhage, sectie A K No. 4512 gedeeltelijk, gelegen aan de N. O. zijde van den weg, toegang gevende van den Westduinweg naar de Vis- schershaven, van 15 April 1914 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs, berekend naar 75,per jaar; b. eene oppervlakte gemeentegrond, groot 49 M2., kadaster gemeente ’s-Gravenhage, sectie A K No. 4512 gedeeltelijk, gelegen aan de N.Ó. zijde van den weg, toegang gevende van den Westduinweg naar de Vis- schershaven, nevens de sub. a gemelde oppervlakte grond, van 16 Maart 1914 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs, berekend naar f 27,per jaar. aan P. W. Hinfelaar en W. IJ. Evers, eene oppervlakte Gemeentegrond, gelegen aan de Fannius Scholtenstraat, groot ongeveer 273 c. A. kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie AD Nos. 2217 en 2256, van 1 Maart 1914 tot en met 31 December 1916, tegen een huurprijs berekend naar f 150,per jaar. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 81