Bijlage 22 VERSLAG van den Medicus-Adviseur van den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst. Ingevolge artikel 9 van de instructie voor den medicus adviseur van den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst, brengt ondergeteekende verslag uit over het afgeloopen dienstjaar. Doordien reeds drie achtereenvolgende jaren aan het per soneel van den Ontsmettingdienst theoretisch onderricht was gegeven, welk onderwijs met het oog op de maatschap pelijke positie van de ontsmetters zeer algemeen is, werd dit jaar het geven van theoretisch onderwijs overgeslagen mede ook hierom, dat de personen meestal dezelfde blijven en het belang van den dienst medebrengt, dat hierin niet vele mutaties plaats hebben. Intussehen zal ook hiermede wederom een aanvang worden gemaakt, zoodra weder eenigszins voldoend aantal nieuwe ontsmetters in dienst zullen zijn gesteld. Aangezien bij het uitbreken van den Europeeschen oorlog in Augustus ons land werd bevolkt met de eerste vluchte lingen uit België en er reeds een kleine ophooping hier en daar ook in deze Gemeente werd waargenomen, werd door den ondergeteekende besloten, waar de ondervinding bij vorige oorlogen had geleerd, dat besmettelijke ziekten, door verplaatsing van bevolking op min of meer grootere schaal, gemakkelijk verspreiding en uitbreiding vinden in het bijzonder de kinderpokken, genoemde menschen in te enten met koepokstof. Hiertoe stelde hij zich in verbinding met het comité, dat de belangen van genoemde lieden op zich had genomen en gevestigd was in het Oranje-Hotel te Seheveningen. Door de welwillende medewerking van deze commissie werd bewerkt, dat binnen zeer korten tijd alle

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 825