22 2 VERSLAG MEDICÜS-ADVISEUR. aanwezige vluchtelingen met koepokstof werden ingeënt, zoowel volwassenen als kinderen. Korten tijd hierop ont ving ondergeteekende een schrijven van den Burgemeester, waarin de aandacht werd gevestigd op de aanwezigheid te dezer stede van eenige centra van verblijf van Belgische en andere vluchtelingen en de wensch werd te kennen gege ven, dat zoo spoedig mogelijk maatregelen werden getrof fen, dat deze menschen werden ingeënt. Achtereenvolgens werd deze verrichting persoonlijk door den ondergeteekende gedaan met het gevolg, dat ongeveer twaalfhonderd van deze menschen onder handen kwamen. Toen in de maand October, met de inneming van Antwer pen de toevloed van vluchtelingen een zeer groote afmeting aannam, werd door Burgemeester en Wethouders de hulp ingeroepen van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst, waardoor op groote schaal met de inenting kon worden voortgegaan. Gelukkig werd in deze gemeente in het verslagjaar geen enkel geval van pokken waargenomen. De inenting mocht in zooverre niet als een overbodige verrichting beschouwd worden, aangezien bij het inenten op groote schaal bleek, dat bij zeer velen de vaccinatie nooit was toegepast; ook de wettelijke voorschriften inzake koepokinenting bleken in België belangrijk af te wijken van de bepalingen die hier te lande bestaan. Bij de interneering van vluchtelingen in het circusgebouw' te Scheveningen, werd door ondergetee kende voortdurend toezicht gehouden op de aanwezigheid van besmettel like ziekten en bij het ontstaan of verdenking daarvan werden onmiddellijk maatregelen getroffen. De aanvragen van geneeskundigen hier ter stede, om hulp bij het verrichten van onderzoekingen van bacteriologi- schen aard, voor het vaststellen van de diagnose van be smettelijke ziekten bij personen, die daarvan verdacht wrer- den, met name diphtherie en febr. typhoïdea, waren ook dit jaar vrij belangrijk; in deze gevallen werd ook meestal een onderzoek ingesteld bij de huisgenooten. Met voldoening kan dus worden vastgesteld, dat genoemde heeren deze hulp meer en meer op prijs stellen. Ook nu wederom wer den de onderzoekingen door tusschenkomst van den dienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 826