22 3 VERSLAG MEDICÜS-ADVISEÜR. Verloop der besmettelijke ziekten. B o od v o n k. Diphtherie. Deze ziekte kwam in het afgeloopen jaar ook meer voor, dan in het vorige. Niet onwaarschijnlijk is het, dat de in vasie van vluchtelingen de verspreiding hiervan in de hand heeft gewerkt. Meermalen werd door den behandelen den geneeskundige verzocht in twijfelachtige gevallen een bacteriologisch onderzoek te doen instellen, waarbij dan het onderzoek werd uitgebreid tot de huisgenooten van de ver dachten. Zo.o spoedig mogelijk werd den betrokken medicus In het afgeloopen jaar was het aantal aangegeven ge vallen hooger dan in het voorafgaande, terwijl toch het aantal voor deze gemeente ook met het oog op de meerdere vreemde bevolking bevredigend kan worden genoemd. Het karakter der ziekte was ook nu niet kwaadaardig en op- hoopingen van ziektegevallen in gestichten, enz. werden niet waargenomen. Vele patiënten werden ook nu weer vervoerd ter isoleering in de barakken en door snelle ont smetting, na verwijdering of genezing der patiënten, van woningen en goederen, afkomstig van besmetten, getracht de uitbreiding zooveel mogelijk tegen te gaan. Van belang is bij deze ziekte de ontsmetting van voorwerpen, daar de ervaring heeft geleerd dat roodvonk door allerlei zaken die geacht kunnen worden met den lijder in aanraking te zijn geweest kan worden overgebracht. Ook nu is de wetenschap nog niet zoover gevorderd, de smetstof vast te stellen en dus is men nog niet in staat, de vermoedelijke, niet zieke smet- stofdragers te onderkennen. Het weder-bezoeken der scho len door de kinderen uit een besmette omgeving werd op doelmatige wijze geregeld. 'i verricht in het pathologisch-bacteriologisch laboratorium van het Gemeenteziekenhuis. Tevens werd voortgegaan met het bevorderen, dat lijders aan besmettelijke ziekten zooveel mogelijk werden opgenomen ter isolatie, in de daar voor bestemde barakken der ziekenhuizen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 827