22 4 VERSLAG MEDICUS-ADVISEUR. F eb r i s typhoid ea. I In het begin van het jaar (Januari en Februari) werden in deze gemeente vrij vele aangiften van deze ziekte ge- berieht gezonden over de bevinding van het onderzoek en werden bij positieven uitslag, maatregelen van verwijdering en ontsmetting getroffen. Het was den dienst opgevallen dat in een der gemeente scholen in betrekkelijken korten tijd herhaaldelijk leerlin gen werden aangetast door diphtheric en werd overwogen maatregelen te treffen em de oorzaken hiervan op te spo ren. Daartoe stelde ondergeteekende zich in verbinding met den schoolarts, Dr. Pigeaud, met wien besprekingen werden gehouden, die tot gevolg hadden, dat ondergeteekende werd in staat gesteld, alle leerlingen van de klassen, waarin de ziekte zich vertoond had, op diphtheriebacillen te doen on derzoeken. Het gevolg hiervan ■was, dat zes niet zieke bacillendragers w’erden ontdekt. De klassen werden eenigen tijd gesloten, de lokalen ontsmet en de besmette kinderen onder geneeskundig toezicht gesteld, hierin bestaande, dat den huisdokter van het gezin werd kennis gegeven van de bevinding en aan de kinderen de toegang tot de school werd ontzegd. Op gezette tijden werden deze kinderen weder onderzocht, tot dat bleek dat ze vrij waren van smetstof, waarna het bezoeken van de school weder werd toegestaan. Door dezen maatregel mag geacht worden, dat een bron van besmettingsgevaar werd buiten werking gesteld. Mede door de bemoeiingen van den ondergeteekende, werd de maatregel ingevoerd, dat patiënten, voordat ze als genezen uit de barakken van het Gemeenteziekenhuis worden ont slagen eerst nog op aanwezigheid van diphtheriebacillen worden onderzocht, waarna dan bij ontslag met positieve bevinding, den huismedicus wordt kennis gegeven, die dan het onderzoek kan laten voortzetten totdat blijkt, dat het besmettingsgevaar is geweken. Deze wijze van handelen moet als zeer nuttig worden aangemerkt, daar het in vele gevallen de herstelde zieken zijn, die, hoewel niet meer in een ziekenbarak thuis behoorende, in hun omgeving de verspreiding der ziekte zeer in de hand werken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 828